Tam Tasdik hizmeti, gerçek işletmelerinin veya Tüzel kişi işletmelerin, mali tablolarının ve beyannamelerinin muhasebe ilke ve standartları ile denetim standartlarına uygunluğunun, gelir vergisi veya kurumlar vergisi, geçici vergi, kar dağıtım stopajı ve ödemekle yükümlü bulunan diğer vergilerin, vergi mevzuatının belirlediği şekilde tam ve doğru hesaplanarak zamanında ödenip ödenmediğinin tespiti amacıyla müşterilerin her türlü defter, hesap, kayıt ve işlemleri ile bunların dayanağı belgelerin incelenmesidir.

Tasdik hizmeti, olası bir vergi incelemesi riskini azaltmanın yanı sıra hatalı uygulamaların önceden tespit edilmesi ve düzeltilmesini sağlamaktadır. Diğer taraftan şirketin vergi planlamasına katkıda bulunulmakta ve vergi maliyeti en aza indirilmektedir.

Katma Değer Vergisi Kanunu'nun; 11. maddesinde yer alan mal ihracatı, ihraç kayıtlı teslimler, hizmet ihracatı, 13. maddesinde yer alan deniz ve hava taşıma araçlarının imal ve inşası, ithali ile bu araçlara verilen hizmetler, yatırım Teşvik Belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makine ve teçhizat teslimleri, ulusal güvenlik amaçlı teslimler,
14. maddesinde yer alan uluslararası taşımacılık faaliyetleri,
29/2. madde kapsamındaki indirimli orana tabi teslim ve hizmetlerden doğan iadeler ile diğer iadelere yönelik YMM tasdik raporu düzenlenmesi
KDV iadesi ile ilgili her türlü konuda danışmanlık hizmeti verilmesi

Bölünme İşlemlerinin Planlanması ve Rapor hazırlanması
Birleşme İşlemlerinin Planlanması ve Rapor hazırlanması
İstisnaya Tabi Kazançların Tasdiki
Özel Tüketim Vergisi İade ve Mahsup İşlemleri
TÜBİTAK -Yeminli Mali Müşavirlik Ar-Ge Harcamaları Değerlendirme Raporu
Kurumların Sermaye Artışı İşlemlerinin Tasdiki
Sermayenin Ödendiğinin Tespiti İşlemleri
İç Kaynakların Sermayeye İlavesinin Tetkiki ve Tasdiki
Stopaj İadesi Tasdiki
Vakıflarda vergi muafiyeti için aranan şartların varlığının ve bu şartlarının korunduğunun tasdiki
Yatırım İndirimi Tutarının Tespiti
Yeminli Mali Müşavirlerin Yapmaya Yetkili Oldukları Diğer Tasdik İşlemleri

Şirketimiz ortakları, yürürlükteki mali mevzuatta yapılan değişiklikleri sürekli olarak takip etmektedirler. Bu değişiklikler yorumlanarak sirküler ile müşterilerimize iletilmektedir. Kurumların alacakları kararlarda bu çalışmalar çerçevesinde vergi mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat konusunda müşterilerin faaliyet gösterdikleri sektörlere ait vergisel avantajlarda dikkate alınarak danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Türk Vergi Sistemi'nin karmaşık bir yapıya sahip olması ve birçok önemli konuda uygulama birliği bulunmaması mükellefler tarafından anlaşılmasını zorlaştırmakta ve vergi idaresi ile mükellef arasında ihtilaflara ve tereddütlere neden olmaktadır.
Ortaya çıkan ihtilafların çözümlenmesi uzlaşma ya da yargı yolu ile olabilmektedir. Bu sürecin mükellef lehine sonuçlanması açısından uzman kişiler tarafından yürütülmesi önem taşımaktadır.
Uyuşmazlık konusu olaylarda, uyuşmazlık konusuna ilişkin vergi mevzuatında öngörülen çözüm yolları, dava açma dilekçeleri, gerekli başvuruların yapılması ve savunma dilekçelerinin hazırlanması aşamalarında müşavirlik hizmetleri vermektedir.
Vergi incelemelerinde danışmanlık hizmetleri
Vergi uyuşmazlıkları konusunda uzlaşma veya dava açma kararının hukuki açıdan değerlendirmesi
Uzlaşma komisyonu başvuru dilekçelerinin hazırlanması
Uzlaşma sürecinde danışmanlık hizmeti
Uzlaşmanın sağlanamaması halinde dava dilekçelerinin hazırlanması konuşunda danışmanlık hizmeti
Vergi İdaresine yapılacak özelge başvurularının hazırlanması, verilen görüşlerin değerlendirilmesine yönelik hizmet
İhtirazi Kayıtla Beyan yapılabilecek durumlarda danışmanlık hizmeti

Vergi incelemelerinde danışmanlık hizmetleri
Vergi uyuşmazlıkları konusunda uzlaşma veya dava açma kararının hukuki açıdan değerlendirmesi
Uzlaşma komisyonu başvuru dilekçelerinin hazırlanması
Uzlaşma sürecinde danışmanlık hizmeti
Uzlaşmanın sağlanamaması halinde dava dilekçelerinin hazırlanması konuşunda danışmanlık hizmeti
Vergi İdaresine yapılacak özelge başvurularının hazırlanması, verilen görüşlerin değerlendirilmesine yönelik hizmet
İhtirazi Kayıtla Beyan yapılabilecek durumlarda danışmanlık hizmeti