Son yıllarda ülkemiz ekonomisinde, gerek Avrupa Birliği uyum süreci gerekse de Dünya finansal piyasalarına uyum ve entegrasyon sürecinde çeşitli yollar kat edilmiştir. Buna paralel olarak ta işletmelerin hem yurtdışı hem de yurtiçi ticari ve finansal ilişkilerini devam ettirebilmeleri ve gerçek finansal durumlarını ifade eden uluslararası standartlarda hazırlanmış mali tablolara ve bağımsız denetim raporlarına gerek duyulmaktadır.
Bu çerçevede Lütfi Köşker ve deneyimli kadrosu, gerek yurtdışı gerekse de yurtiçi finansman şirketleri veya yatırımcılara yönelik Bağımsız Dış Denetim Hizmetlerini bu konuda eğitim almış uzman kadrosu ile sunmaktadır.

Ana Başlıkları ile Bağımsız Dış Denetim Hizmetleri:
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS),Amerikan Muhasebe Standardı (US GAAP), İngiltere Muhasebe Standardı (UK GAAP) kapsamında hazırlanan mali tabloların bu standartlara bağlı denetim standartları uyarınca bağımsız denetim hizmetleri
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS),Amerikan Muhasebe Standardı (US GAAP), İngiltere Muhasebe Standardı (UK GAAP) kapsamında genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uyumlu mali tabloların hazırlanmasında şirketlerin muhasebe finansal raporlama birimlerine gerektiğinde teknik destek ve danışmanlık hizmetleri
İç kontrol sisteminin analizi ve bu sistemin oluşturulmasında ve yürütülmesinde danışmanlık hizmetleri
Mali tabloların analizi ve finansal analiz sonuçlarının yorumlanarak raporlanması hizmetleri

Outsourcing , "Dış kaynak kullanımı olarak" tanımlayabileceğimiz bir kavramdır. İş yönetiminde, şirketlerin kendi faaliyet alanları dışında kalan sorumluluklarını belli iş alanlarında uzmanlaşmış profesyonel şirketlere iş aktarımı yapılarak, iş aktarımı yapan firmanın asıl işine odaklanmasını sağlayan bir yöntemdir.
Bu uygulama ile firma maliyet ve zaman tasarrufu sağlayarak iş verimliliğini üst seviyelere çıkarabilmekte böylelikle karlılıklarını arttırabilmektedir. Bu nedenle teknolojinin hızla geliştiği buna bağlı olarak da hizmet anlayışının değiştiği günümüz koşullarında bir çok firma ana iş konularına odaklanmak ve kendi iş alanları dışındaki konularda daha kaliteli hizmet almak üzere dış kaynak kullanımı (outsourcing) yoluna gitmektedir. Dış kaynak kullanımı (outsourcing), başta personel ve iletişim olmak üzere birçok konuda maliyetlerin azaltılıp, şirketlerin ana faaliyet alanlarında yoğunlaşmasına ve sektörlerinde daha fazla rekabet etme gücü elde etmelerine olanak tanımaktadır.
Lütfi Köşker ve deneyimli kadrosu, hızlı bir şekilde gelişen ve değişen ekonomik koşullarda maliyetleri azaltmak, olası riskleri en aza indirmek, zaman tasarrufu sağlamak ve ana hizmetlerin kalitesini arttırmak için firmalara outsourcing (Dış Kaynak Kullanımı) hizmeti sunmaktadır.

Son yıllarda Dünya'daki ve ülkemizdeki ekonomik gelişmelere paralel olarak ülkemizde de değişen konjonktür şirketlerin dışa açılma gereksinimi, organizasyonlarını geliştirme ve kurumsal kimlik oluşturma çabalarını hızlandırmıştır. Birçok Türk şirketinin gelişmiş ülkelerle gerek iş geliştirme ve ticaret gerek ortaklık gerekse de ticari ve yabancı kredi kullanımı anlamında sıkı ilişkileri oluşmaya başlamış ve bu kurumsal ilişkilerde şirketlerin sadece dış görünüşleri değil içsel yapıları, kurumsal yönetim ilkelerine uyum ve kurumsal kimlikleri de incelenir ve değerlendirilir olmuştur.
Şirketlerin genişleyen ticaret hacmine uyumlu olarak büyümeleri, bunun sonunda da orta ve büyük ölçekli firmaların sayısının hızlı bir artış göstermesi ülkemizde geleneksel ve kurumsal olmayan yapılara sahip şirketlerin çözüm arayışlarına girmeleri sonucunu doğurmuştur.
Daha profesyonel ve rekabetçi bir yapıya kavuşmak ve uluslararası bir oyuncu olmaya yönelik kurumsallaşma isteği globalleşme ile birlikte artık bir gereksinim haline gelmiştir. Tüm bunların şirket bünyesince benimsenmesi, ancak klasik organizasyonların günün gereğine göre yeniden yapılandırılmasına ve şirketin birimlerinin performanslarının iyileştirilmesine bağlıdır.
Bu bağlamda şirketlerin etkinlik ve elde edilen sonuçlarının değerlendirilmesine ilişkin kriter ve performans ölçüm sistemlerinde dahi pek çok radikal değişiklik gerçekleşmiştir. EVA (Ekonomik Katma Değer)gibi kavramlar öne çıkmaktadır. Artık yönetim organizasyonları sadece karlılık, ciro vs alanlara değil “hissedar değerini” arttırmaya odaklanmalıdır.
Global Dünya’da ve kendi coğrafyamızda sürdürülebilir rekabetçi bir güç oluşturmak artık şirketleri için yaşamsal bir anlam taşımaktadır. Bunun yolu da yine bize Global Dünya’nın sunmuş olduğu bilgi ve teknolojiyi kullanıp geliştirmekten geçmektedir.
Sonuç olarak kurumsallık, sürdürülebilir büyüme için şirketler de sürekli değişim içinde olmalıdırlar. “Değişmeyen tek şey değişimdir” mottosu hep anımsanmalıdır.

Lütfi Köşker ve deneyimli kadrosunun kurumsal finansman alanındaki fark yaratan yaklaşımı müşterileri ile birlikte onların ekibinin bir parçası, devamı olarak çalışmasından geçmektedir. Müşterilerin işlerini kurma aşamasında başlayan işbirliği, işlerini geliştirme ve büyütme dönemlerinde Stratejik Finansal Danışmanlık çerçevesinde devam etmektedir.

Uzun soluklu olarak verilen hizmetlerin yanı sıra, ulusal ve uluslararası yatırımcı tabanını ve bilgi birikimini kullanmak suretiyle müşterilere Birleşme ve Satın Alma Danışmanlığı hizmeti sunulmaktadır. Birleşme ve Satın Alma işlemlerinde Satın Alma Stratejisinin Oluşturulması, Şirket Değerleme, Due-Dilligence, Sektör ve Rakip Analizi, Vergi Danışmanlığı konularında müşterilerin ihtiyaç duyduğu stratejik danışmanlık kolay anlaşılabilir ve basit bir şekilde verilmektedir.

Bazı müşteriler satın alma yoluyla büyümek yerine kapasite artırmak veya yatırım yapmak suretiyle büyümeyi tercih etmektedir. Bu aşamada onların Proje Finansmanı ihtiyaçlarının yaptıkları yatırımın özelliklerine cevap verecek şekilde yapılandırılması konusunda aktif görev alınmaktadır.
Banka ve finans kuruluşlarından uygun maliyetlerle kredi temin edilmesinde global olmanın avantajı müşteriler ile beraber yaşanmaktadır. Kredi dokümantasyonunun müşteriler adına ilgili finansal kuruluşlarla müzakere edilmesini de kapsayacak şekilde kredi işleminin başlangıcından sonlanmasına kadar tüm işlemler yerine getirilmektedir.

Müşterilerin işlerinin büyümesi ve gelişmesi neticesinde ihtiyaçları da farklılaşmaktadır. İşlerin büyümesi beraberinde etkin bir Risk Yönetimi yapılandırılmasını da gerektirmektedir. Müşterilerin işleri nedeniyle karşı karşıya kaldıkları finansal ve operasyonel risklerin tespit edilmesine yönelik Risk Haritalarının Çıkartılmasında ve Risklere Karşı Korunma yöntemlerinin geliştirilmesinde uzun soluklu bir iş ortamının yaratılması konusunda müşterilere destek olunmaktadır.

Kurumsal Finansman hizmetinin ürün yelpazesini müşterilerin ihtiyaçları belirlemektedir. Lütfi Köşker ve deneyimli kadrosunun temel amacı müşteriler ile beraber Şirketlerinin Değerini Maksimize edecek yöntemleri geliştirmek ve bu süreçte optimal sermaye yapısının oluşturulması noktasında azınlık veya çoğunluk hissedar olacak şekilde, finansal yatırımcıların (private equity) şirkete ortak alınması konusunda uluslararası bilgi ve tecrübesi ile müşterileri ile beraber değerlendirilmektedir.

Müşterilerin iş sürecinde organik ve inorganik (satın almaya dayalı) büyüme stratejilerinin oluşturulmasında aktif rol alarak Hedef Şirket Belirlenmesinde müşteri adına sektör ve firma araştırması yapılmaktadır. Birleşme Sürecinin Yönetilmesinde ise müşterinin daha az sorun yaşamasını sağlayacak şekilde gerekli tedbirlerin alınmasında destek verilmektedir.